Marketing & Sales " Zonder Marketing vaart niemand wel "

    

Telefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Intensieve aandacht / controle
uitvoering Marketing & Sales

Aantal intensieve werkdagen:  136,08 per jaar

Wie is verantwoordelijk:    Afdelingshoofd / Marketing Manager / Sales Manager / Directie


Voor vrijwel alles wordt naar een afzetmarkt gezocht.
En als die afzetmarkt wordt gevonden, komt ook de Marketing "om de hoek kijken ".

Hoe verkoopt men de goederen en diensten ?   En welke verkoopinstrumenten zet men daartoe in ?

In eerste instantie wordt de term Marketing meestal beperkt tot het verkoopbeleid van commerciële goederen.

Dit geldt ook voor commerciële diensten zoals verzekeringen en de activiteiten van bijvoorbeeld reisbureaus en banken.

De onderlinge verwevenheid van bedrijfseconomie en commerciële economie is groot !

Alhoewel het Marketingbeleid alles omvattend is, van alle activiteiten binnen de onderneming, zo vindt Business Solution Systems het
raadzaam, de marketingafdeling binnen de onderneming van bepaalde taken te ontlasten, om zodoende tot betere resultaten te komen.

De gewenste resultaten kunnen dan ook uitsluitend worden bereikt, door optimale samenwerking met alle afdelingen binnen de onderneming
alsmede alle externe organisaties die verbonden zijn aan de betreffende onderneming.

Daarom ook, dat Business Solution Systems het product,- en prijsbeleid, logistiek,- en distributiebeleid, reclame,- en verkoopbeleid los
koppelt van het marketingbeleid.
Hierdoor is het voor iedere beleidmanagers mogelijk, onafhankelijk van elkaar, echter wel in gezamenlijk overleg, tot optimale en
positieve beleidsresultaten te komen.

Dat in de marketing, analyse en beleid dicht bij elkaar liggen, kan worden duidelijk gemaakt  met onderstaand voorbeeld.

> Wanneer een onderneming het opvoeren van het marktaandeel van een bepaald product beoogt, is niet alleen een nauwkeurige
   analyse van de afzetsituatie vereist, maar ook kennisneming van de instrumenten die de bedrijfsleiding geschikt acht, voor het
   verwezenlijken van de gestelde doeleinden van de onderneming.

> Hierbij speelt ook een rol, welk " Corporate Image " een onderneming wil overbrengen.

> Zo kan een onderneming milieuvriendelijk, klantvriendelijk en innovatief zijn.
   Deze factoren hebben invloed op de manier waarop men een hoger marktaandeel wil bereiken !

Marktvormen en Marktstrategie

De objectieve marktomstandigheden, die tezamen de marktvormen bepalen, dienen goed te worden onderscheiden van de subjectieve
gedragingen van de oligopolisten, de marktstrategie.

Het geheel van gedragingen, de marktstrategie, wordt gecoördineerd door het doel waarop de activiteiten van de onderneming zijn gericht.

Concurrentie

Of men in ernstige mate wordt bedreigd met potentiële concurrentie, hangt af van de factoren die de toetreding belemmeren.
Bij wijze van globale benadering, worden de volgende belemmeringen genoemd, waarbij Business Solution Systems afziet van formele vestigingsbarrières.

Ten eerste, hebben de bestaande ondernemingen een hechte marktpositie opgebouwd, gebaseerd op de specifieke eigenschappen van
hun product, waardoor een klantenbinding is ontstaan.

De productdifferentiatie kan zijn geaccentueerd door de reclame, de verpakking, het dienstbetoon en de kwaliteit.
In al deze gevallen is het gevolg, dat de consumenten een zekere voorkeur voor het product van een bepaalde onderneming hebben.

Een nieuwe onderneming moet een dergelijk voorkeurspositie nog geheel opbouwen.
Daarmee zijn grote investeringen en hoge transactiekosten gemoeid.

Ten tweede, produceren de bestaande oligopolisten meestal reeds in zodanig grote series, dat zij als gevolg van de productie op
grote schaal een bepaalde graad van efficiëntie hebben bereikt.
Wanneer men aanneemt, dat een nieuwe producent niet onmiddellijk met een groot kwantum op de markt komt, liggen zijn potentiële
gemiddelde kosten beduidend boven die van de bestaande oligopolisten.

Zou de potentiële concurrent deze belemmering enigszins willen overbruggen, door toch een relatief hoge productie te overwegen, ervan
uitgaande dat hij de producten verkoopt, dan wordt hij geconfronteerd met zeer omvangrijke investeringen.

Ten derde, kan worden opgemerkt, dat het beleid van de gevestigde ondernemingen op steeds langer wordende perioden betrekking heeft.
Men projecteert nu het productieprogramma dat over vijf a tien jaar actueel is.

Potentiële concurrenten baseren hun eventuele toetreding in steeds mindere mate op de marktsituatie die op een bepaald moment voorhanden is.
Daar staat tegenover, dat een nieuwe concurrent door innovatie juist het lange termijn programma van de gevestigde ondernemingen kan doorkruisen.

Door de Europese eenwording en de globalisering, is deze mogelijkheid veel belangrijker geworden.

Tot slot, hebben bestaande ondernemingen een voorsprong, omdat zij beschikken over een grote technische kennis.

Naarmate zij in sterkere mate aan research doen, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, zal het voor " newcommers " moeilijker zijn, zonder
aanloopmoeilijkheden een positie in de markt te veroveren !

    

De consument

Consumeren is, in de economie, het kopen van goederen door consumenten.

Consumenten, gezinnen en andere samenlevingsvormen, noemt Business Solution Systems ook wel consumptiehuishoudingen en goederen
noemen wij consumptiegoederen.

In de economie gaat Business Solution Systems ervan uit, dat de individuele consumenten naar een zo groot mogelijke behoefte bevrediging streven.
Zij zijn in staat, gegeven hun voorkeuren, goederen combinaties zo te rangschikken, dat zij daaraan een maximaal nut ontlenen.

Algemeen bekend is, dat de consumenten in dit streven, worden beperkt door de prijzen van de goederen en het inkomen.

  

Marktonderzoek

De ondernemer heeft voor het opstellen van het product-, prijs-, distributie en reclamebeleid een diepgaande kennis nodig van
de afzetmarkt en de marktomstandigheden.

Vragen over de groeimogelijkheden van de markt-, prijs-, en kortingstructuur, de bijzondere kenmerken van de afnemers, dienen in
gedetailleerde vorm te zijn beantwoord alvorens een gefundeerd marketingplan kan worden opgesteld.

Vaak zijn deze karakteristieken van de markt niet bekend, en moeten zij door middel van een onderzoek worden blootgelegd.

  

De informatie over de marktstructuur en de marktontwikkeling wordt op verschillende manieren verzameld.

Elke onderneming heeft door haar verkoopactiviteiten kennis van de afzetmarkt waarop zij opereert.
Toch beheersen groei en bloei van de onderneming de discussie, wanneer de lange termijn in ogenschouw wordt genomen, komt
aandacht voor oogmerken zoals het marktaandeel en de groei daarvan naar voren.

Ook dient het concrete, dagelijkse beleid tegen de ruime aanduiding van het doel te worden geprojecteerd.
Deze doelstelling blijft toch zo abstract dat daaraan niet kan worden ontleend, hoe de instrumenten in concreto dienen te worden gebruikt.

De leiding van de onderneming ontkomt dan ook niet, aan regelmatig overleg over de strategie, die men wil volgen en het " Corporate Image " dat men wenst.