GeheimhoudingsovereenkomstTelefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Deze geheimhoudingsovereenkomst is door Business Solution Systems opgesteld en heeft als doel, alle aspecten te beschermen
van opdrachtgever, waarbij geheimhouding niet alleen gewenst is, maar zelfs uiterst noodzakelijk en belangrijk is.
Tevens beschermt Business Solution Systems haar eigen belangen, ter bescherming van haar unieke en
   logische werkwijze, alsmede speciaal op maat ontwikkelde concepten voor opdrachtgever.


Business Solution Systems - hierna te noemen Partij  A -, en mede ondergetekende ondernemer van betreffende
onderneming – hierna te noemen Partij B -, gaan deze geheimhoudingsovereenkomst aan, voor een periode van
tenminste …………….. ( ……… ) dagen, ingaande vanaf datum ondertekening dezer overeenkomst.
 
Partij A:          Business Solution Systems
                        H.o.d.n. KimJohn Angenent
                        Louise Julianalaan 36
                        5371 EP Ravenstein / NL
 
Partij B:         Naam onderneming: ……………………………………………………………………………
                        Naam Hoofdondernemer: …………………………………………………..……...dhr. / mevr.
                        Adres: ………………………………………………………………………….…. Huis nr.: ….
                        Postcode / Vestigingsplaats: ………….. / …………………….……………………………….
 
komen het navolgende -en voorheen genoemde- overeen;
 
-1.        Partij A, mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Partij B, gèèn bedrijfsgegevens
            vrijgeven danwel overdragen aan derden, die verkregen zijn van Partij B.
 
-2.        Partij A, mag onder geen enkele voorwaarden personeel benaderen, die werkzaam zijn binnen de
            onderneming van Partij B, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen door beide partijen.
 
-3.        Indien Partij B toestemming heeft verleend aan Partij A, dat personeel benaderd mag worden, die
            werkzaam zijn binnen de onderneming van Partij B, zo mogen deze personeelsgegevens van
            Partij B, niet aan derden vrijgegeven danwel overgedragen worden door Partij A.
 
-4.        Alle zakelijke en daaraan verbonden privé aspecten, die betrekking hebben op de onderneming
            van Partij B, vallen onder volledig geheimhoudingsplicht door Partij A.
 
-5.        Partij A hanteert derhalve dan ook, een geheimhoudingsovereenkomst met alle personeelsleden,
            hetzij fulltime, parttime of ingehuurd, die werkzaam zijn of zijn geweest voor Partij A.
 
-6.        Partij A is tevens verplicht, zich te houden aan het Nederlands recht op privacy, wat is vastgelegd
            in de artikelen 10 (tien) tot en met 13 (dertien) van de Grondwet, alsmede de verwerking van
            persoonsgegevens, wat voor een groot deel is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens
            (Wbp).


-7.        Alle documenten en concepten van Partij A, zijn doorgaans uniek en speciaal ontwikkeld voor
            haar opdrachtgever Partij B, en mogen derhalve door beide partijen niet aan derden aangeboden,
            vrijgegeven en overgedragen worden.
 
-8.        Alle operationele taken die Partij A ten uitvoer brengt of heeft gebracht binnen de onderneming
            van Partij B, vallen onder volledig geheimhoudingsplicht door Partij B.
               
-9.        Alle genoemde aspecten, omtrent bescherming van alle zakelijke en daaraan gekoppelde privé
            belangen van beide partijen, zoals is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Partij A, zijn
            bestanddeel van deze geheimhoudingsovereenkomst, en worden derhalve toegevoegd, en dienen
            dan ook te worden ondertekend door beide partijen, voorzien van dezelfde datum teneinde deze
            geheimhoudingsovereenkomst.
 
Opgemaakt in drievoud, gelezen en akkoord op; ……………………. / ………………….
 
Plaats: …………………………………............ Gemeente: ………………………………

Partij A                                                                       Partij BBusiness Solution Systems                             ………………………………………….

 

     Klik op Download voor de Geheimhoudingsovereenkomst