Algemene VoorwaardenTelefoon: +31 657 566 545
E-mail;
service@businesssolutionsystems.com


Business Solution Systems is een dienstverlenende onderneming.


Geheimhouding:
 
- Business Solution Systems verleent haar diensten eerst dan, nadat een oriëntatiegesprek heeft plaatsgevonden
  bij opdrachtgever.
- Alvorens het bovengenoemd oriëntatiegesprek bij opdrachtgever begint, zal een geheimhoudingsovereenkomst
  worden ondertekend. Zie Overeenkomst van Geheimhouding
- Deze geheimhoudingsovereenkomst is door Business Solution Systems opgesteld en heeft als doel, alle
  aspecten te beschermen van opdrachtgever, waarbij geheimhouding niet alleen gewenst is, maar zelfs uiterst
  noodzakelijk en belangrijk is.
- Tevens beschermt Business Solution Systems haar eigen belangen, ter bescherming van haar unieke en
  logische werkwijze, alsmede speciaal op maat ontwikkelde concepten voor opdrachtgever.
 
Documenten en correspondenties:
 
- Alle documenten en correspondenties van en tussen Business Solution Systems en opdrachtgever zijn zeer
  vertrouwelijk, en dienen derhalve dan ook als zodanig te worden behandeld.
- Het versturen van vertrouwelijke documenten en correspondenties geschiedt te allen tijde, ten aanzien van de
  directie of diens aangewezen vertrouwelijke contactpersoon cq. plaatsvervanger.
- Per post zullen deze vertrouwelijke documenten en correspondenties uitsluitend worden toegestuurd per
  aangetekend poststuk met bewijs van ontvangst.
- Per e-mail zullen deze vertrouwelijke documenten en correspondenties alleen dan worden toegestuurd, indien
  daarvoor een nieuw e-mail account is ingericht, speciaal voor alle zakelijke doeleinden tussen opdrachtgever
  en Business Solution Systems.
 
Offertes en rapportages:
 
- Alle offertes die Business Solution Systems haar opdrachtgevers en toekomstige klanten presenteert, zijn
  geheel vrijblijvend en verplicht derhalve alle betrokkenen tot niets.
- Analyse,- en reorganisatierapportages worden uitsluitend door Business Solution Systems uitgevoerd, indien
  opdrachtgever deze schriftelijk aan Business Solution Systems in opdracht heeft gegeven, en deze door
  Business Solution Systems schriftelijk is bevestigd.
 
Opdrachten / Bevestigingen / Annuleringen:
 
- Alle opdrachten van opdrachtgever, dienen te allen tijde schriftelijk te worden ingediend bij Business Solution
  Systems.
- Business Solution Systems is verplicht, alle ontvangen opdrachten schriftelijk te bevestigen aan opdrachtgever
  d.m.v. een opdrachtbevestiging.
- Opdrachtgever heeft het recht, zijn / haar opdracht (en) te annuleren binnen 24 uur, na ontvangst van de
  opdrachtbevestiging van Business Solution Systems , hetzij per e-mail of ter post bezorging.
- Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden door opdrachtgever, waarbij de datum en tijd van
  verzending voor Business Solution Systems bepalend zijn, voor de einddatum tot annuleren.
- Alle opdrachten, bevestigingen en annuleringen, worden per fax of e-mail verzonden, indien gewenst ook per
  aangetekende post.
- Indien Business Solution Systems een opdrachtbevestiging verstuurd per post, zo wordt de datum en tijd
  bepalend, vanaf het moment dat opdrachtgever het aangetekend poststuk (opdrachtbevestiging) in ontvangst
  neemt en daarvoor tekent.
 
Dienstverleningen:
 
- Alle diensten die Business Solution Systems verleent aan opdrachtgever, zowel binnen als buiten de
  onderneming, dient zodanig uitgevoerd te worden door Business Solution Systems, dat de onderneming
  hierdoor geen schade lijdt of kan gaan lijden, ongeacht in welke vorm.
- De overeengekomen diensten die Business Solution Systems ten uitvoer zal brengen binnen de betreffende
  onderneming van opdrachtgever, zal te allen tijde in een dialoog worden vastgelegd en tevens worden
  bevestigd in voorafgaande rapportages en opdrachtbevestigingen.
- Business Solution Systems zal het dialoog te allen tijde aanpassen, indien de opdrachtgever dit noodzakelijk
  acht alvorens Business Solution Systems haar overeengekomen dagtaak gaat uitvoeren.
- Deze dialoog aanpassingen mogen niet leiden tot stagnatie van de overeengekomen diensten die Business
  Solution Systems ten uitvoer moet brengen binnen en buiten de betreffende onderneming van opdrachtgever.
 
Facturatie en betalingen:
 
- Alle facturen van Business Solution Systems dienen binnen veertien (14) dagen te zijn overgemaakt op
  bankrekening van Business Solution Systems, die vermeld staat op de factuur.
- Afhankelijk van de omvang van de onderneming en de daaraan verbonden overeengekomen diensten, die
  Business Solution Systems ten uitvoer moet brengen, kunnen meerdere facturen aan opdrachtgever in
  rekening worden gebracht, indien de gehele opdracht langer duurt dan zes (6) weken.
- Deze deel-facturatie heeft betrekking op een overeengekomen totaalbedrag, omtrent diensten die Business
  Solution Systems ten uitvoer zal brengen binnen en buiten de onderneming van opdrachtgever, en zal
  contractueel worden vastgelegd.
- Facturaties die betrekking hebben op verleende diensten van Business Solution Systems, waarbij een uurloon
  is overeengekomen, worden dan pas in rekening gebracht aan opdrachtgever, indien de gehele overeen-
  gekomen opdracht door Business Solution Systems is uitgevoerd danwel volbracht.
- Alle bedragen die Business Solution Systems haar opdrachtgever in rekening brengt, zijn exclusief de op dat
  moment geldende omzetbelasting (Btw).
- Alle bedragen zijn vermeld in euro’s (€), en dienen als zodanig aan Business Solution Systems te worden
  betaald door opdrachtgever.
 
Aanmaningen / Buitengerechtelijke kosten:
 
- Indien opdrachtgever de facturen van Business Solution Systems niet op tijd betaald zoals is overeengekomen,
  zo zal Business Solution Systems eerst een betalingsherinnering sturen aan opdrachtgever, waaraan geen extra
  kosten aan verbonden zijn.
- Opdrachtgever wordt hierin gesommeerd, het overeengekomen factuurbedrag binnen zeven (7) werkdagen
  over te maken op bankrekening van Business Solution Systems, zoals op de facturen is vermeld.
- Indien opdrachtgever na ontvangst van voorheen genoemde betalingsherinnering alsnog in gebreke blijft, zo
  zal Business Solution Systems de eerste aanmaning versturen aan opdrachtgever, met het verzoek het
  overeengekomen verschuldigde bedrag over te maken binnen zeven (7) werkdagen.
- Blijft opdrachtgever ook in gebreke nadat hij / zij de eerste aanmaning heeft ontvangen, zo zal Business
  Solution Systems een tweede aanmaning versturen aan opdrachtgever met het verzoek, het overeengekomen
  factuurbedrag alsnog over te maken binnen zeven (7) werkdagen.
- Blijft opdrachtgever ook hier in gebreke bij het betalen van het overeengekomen factuurbedrag, na ontvangst
  van de tweede aanmaning, zo zal Business Solution Systems een derde en laatste aanmaning versturen aan
  opdrachtgever, met het verzoek het overeengekomen factuurbedrag te betalen aan Business Solution Systems
  binnen zeven (7) werkdagen.
- Business Solution Systems heeft het recht, om € 12,50 in rekening te brengen per aanmaning aan opdracht-
  gever als zijnde administratiekosten.
- Alle kosten en buitengerechtelijke kosten zoals gerechtsdeurwaarder, komen in rekening voor opdrachtgever
  en worden ook als zodanig in rekening gebracht aan opdrachtgever, nadat alle aanmaningen door Business
  Solution Systems zijn verstuurd aan opdrachtgever.

Rechten, plichten en overeenkomsten:
 
- Business Solution Systems behoudt te allen tijde het recht, tussentijds alle opdrachten en overeenkomsten met
  opdrachtgever te annuleren, indien opdrachtgever opzettelijk in nalatigheid heeft gehandeld en / of in gebreke
  is gebleven aangaande overeengekomen betalingen aan Business Solution Systems, en zal derhalve dan ook
  alle gemaakte kosten aan opdrachtgever verhalen en in rekening brengen.
- Business Solution Systems  verplicht zich tegenover opdrachtgever, strikte naleving van alle aspecten en
  overeenkomsten, die betrekking hebben op alle diensten die Business Solution Systems haar opdrachtgever
  aanbiedt en contractueel vastlegt.
- Eventuele taal,- en drukfouten in rapportages, bevestigingen en overeenkomsten hebben geen juridische
  nadelige gevolgen, indien duidelijk herkenbaar is, om welke doelstellingen het uiteindelijk gaat.
- Business Solution Systems is verplicht, alle diensten die zij aanbiedt en ten uitvoer brengt, in opdracht van
  opdrachtgever, binnen de overeengekomen termijn te hebben verwezenlijkt danwel hebben afgerond.
- Kan Business Solution Systems haar overeengekomen diensten niet binnen de gestelde voorheen genoemde
  termijn verwezenlijken, zo is Business Solution Systems alsnog verplicht deze te verwezenlijken, echter alle
  daaruit ontstane kosten komen in rekening voor Business Solution Systems en mogen derhalve niet in
  rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
- Business Solution Systems verplicht zich tevens, alle verkregen gegevens van opdrachtgever, hetzij privé en /
  of zakelijk, uitsluitend te gebruiken zoals deze zijn overeengekomen.
- Alle verkregen gegevens van opdrachtgever, hetzij privé en zakelijk, mogen niet aan derden worden
  vrijgegeven gedurende een periode voor onbepaalde tijd, tenzij anders is bepaald in de geheimhoudings-
  overeenkomst.
- Alle personeelsleden die werkzaam zijn binnen en buiten de onderneming van opdrachtgever, vallen onder het
  Recht privacy, wat is vermeld  in de grondwet in de artikelen 10 t/m 13 alsmede in de Wet bescherming
  persoonsgegevens (Wbp), en mogen derhalve door Business Solution Systems niet worden vrijgegeven aan
  derden.


Alle gerechtelijke procedures zullen plaatsvinden, bij het arrondissementsparket, aldaar waar Business Solution Systems gevestigd is.
 
Taal,- en drukfouten heffen de juridische geldigheid en waarde van deze algemene voorwaarden niet op, en blijven zijn wettelijke geldigheid behouden.
 
De geheimhoudingsovereenkomst is bestanddeel van deze algemene voorwaarden, en dienen ondertekend te worden op een en dezelfde datum,
door alle partijen genoemd in vernoemde overeenkomsten.
 

 
Opgemaakt te Ravenstein op woensdag 01 juni 2016
 
 
Opgemaakt door directeur KimJohn Angenent

Klik op Download voor de Algemene Voorwaarden